Castle & Key Distillery, Restoration Rye Whiskey | Mash&Grape